ECM - Alma Mater Europaea

  SlovenščinaEnglishHrvatski

Razvoj Alma Mater Europaea- Evropskega centra, Maribor

E-pošta Natisni PDF
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (v nadaljevanju: Alma Mater) naslednik Evropskega središča Maribor - je bil kot akademska skupnost institucij in posameznikov v podonavski regiji ustanovljeno leta 2007 s podporo lokalnih skupnosti, gospodarstva in nacionalnih institucij, zato da bi razvilo nove, aplikativne, interdisciplinarne, deficitarne, mednarodne, problemsko in evropsko usmerjene dodiplomske in podiplomske programe, ki bi bili komplementarni obstoječim programom in po katerih bi obstajalo povpraševanje na evropskem trgu. Programi, temelječi na mobilnosti študentov in profesorjev, zato vključujejo profesorje in znanstvenike s partnerskih institucij v Sloveniji in Evropi (posebej v Podonavju), ki bodo z razvojem mejnih in integrativnih znanosti prispevali k reševanju problemov v regiji in posledično višji kakovosti življenja, ekološkemu ravnotežju, konkurenčnosti, trajnostnemu razvoju, miru in evropski integraciji.

Alma Mater je samostojni visokošolski zavod, vpisan v razvid visokošolsih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in raziskovalni zavod vpisan v register raziskovalni organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno delo Republike Slovenije.

Alma Mater ima zagotovljene materialne pogoje dela skupaj s strateškimi partnerji, zlasti prostore, knjižnico, informacijsko infrastrukturo, laboratorije in učilnice, bodisi lastne ali pri poslovnih partnerjih. Nadaljnji razvoj materialnih pogojev dela se bo planiral skladno s potrebami in možnostmi.

Doslej so bili akreditirani naslednji študijski programi, ki se izvajajo:

-  študijski program I. bolonjske stopnje »Zdravstvena nega«;
-  študijski program I. bolonjske stopnje »Fizioterapija«;
-  študijski program I. bolonjske stopnje »Socialna gerontologija (Univerzitetni in visokošolski strokovni);
-  študijski program I. bolonjske stopnje »Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov«;
-  študijski program II. bolonjske stopnje »Evropske poslovne študije«;
-  študijski program II. bolonjske stopnje »Socialna gerontologija«;
-  študijski program II. bolonjske stopnje »Arhivistika in dokumentologija«;
-  študijski program III. bolonjske stopnje »Socialna gerontologija«;

in študijski programi, ki se ne izvajajo:

-  študijski program I. bolonjske stopnje »Finančne storitve« s 5 moduli:

 1. Bančništvo,
 2. Zavarovalništvo,
 3. Računovodstvo finančnih inštitucij,
 4. Finance,
 5. Davki,

-  študijski program II. bolonjske stopnje »Finančne storitve« s 5 moduli:

 1. Bančništvo,
 2. Zavarovalništvo,
 3. Računovodstvo finančnih inštitucij,
 4. Finance,
 5. Davki,

-   študijski program I. bolonjske stopnje »Ekoremediacije«,
-   študijski program I. bolonjske stopnje »Ekoremediacije«.

V študijskem letu 2009/2010 je Alma Mater pričela z izvajanjem naslednjih akreditiranih in javnoveljavnih študijskih programov:

 1. Fizioterapija (VS) v Murski Soboti, Lendavska 9 in
 2. Zdravstvena nega (VS) v Murski Soboti, Lendavska 9.

V študijskem letu 2010/2011 je Alma Mater izvajala naslednje študijske programe:

 1. Fizioterapija, VS
 2. Zdravstvena nega, VS
 3. Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, VS

V študijskem letu 2011/2012 je Alma Mater razpisala naslednje študijske programe:

 1. Fizioterapija, VS
 2. Zdravstvena nega, VS
 3. Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, VS in MAG
 4. Socialna gerontologija, VS in UNI
 5. Evropske poslovne študije, MAG
 6. Finančne storitve, UNI in MAG

RAZVOJ RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Alma Mater uresničuje svoje poslanstvo in vizijo v tesni povezavi z mednarodnimi akademskimi institucijami. Evropska akademija znanosti in umetnosti v Salzburgu (dalje EASA), ki povezuje 1400 vrhunskih znanstvenikov, praviloma univerzitetnih profesorjev, med njimi številne prejemnike Nobelove nagrade, je leta 2009 podelila Alma Mater akademski patronat ter povabila vse člane EASA, da sodelujejo pri razvoju institucije in izvajanju programov. Leta 2011 je EASA podelila Alma Mater institucionalni patronat ter vklučila Alma Mater v novo ustanovljeno univerzo Alma Mater Europea za Podonavje.

Poleg pedagoških programov iz področja ekologije, reintegracije, medkulturnega in medgeneracijskega sožitja ter zdravstva in sociale, je Alma Mater zaupala organizacijo projekta Regional Interactive Educational  Network (RIEN). Gre za uvajanje interaktivne tehnologije v izobraževanje.

Alma Mater je uspešno kandidirala na domačih in mednarodnih natečajih tudi uspela z raziskovalnimi projekti:

 - Slovenski Judje v Prekmurju in na štajerskem: preživetje, spomin in revitalizacija, nosilec doc. dr. Irena Šumi; projekt ima poseben pomen za razumevanje socialne politike in javnega zdravja v depriviligiranih skupinah, zlasi v Pomurju (Romi, narodne manjšine), posebej tudi za zdravstene študijske programe.

- Volilna pravica oseb s posebnimi potrebami – Odprta vprašanja ureditve in izboljšanje postopkov njenega izvrševanja,  nosilec doc. dr. Jurij Toplak. Projekt obravnava vprašanje uveljevljanj demokratičnih pravic oseb s posebnimi potrebami, t so tudi bolniki vseh vrst, zato je projekt posebnega pomena za zdravstvene programe.

-  Projekt interaktivne tehnologija v izobraževanju je posebnega pomembna za vse kategorije bolnikov vseh starosti, kot tudi za stroko samo v praksi in teoriji.

- Čezmejno inovacijsko omrežje za vrednostno analizo v podporo vrednostni analizi kot inovativnemu orodju za povečanje uspešnosti slovenskih in avstrijskih podjetij / Wertanalyse – Länderübergreifendes Innovations-Netzwerk für den Einsatz der Wertanalyse als Innovationswerkzeug zur Steigerung des Erfolges slowenischer und österreichischer Unternehmen, nosilec prof. dr. Marjan Leber.

Na pobudo sodobnih humanistov, se je vključilo več kot 150 univerzitetnih učiteljev in več deset akademskih inštitucij, ki so izrazili pripravljenost, da bi s svojim znanjem in izkušnjami sodelovali z Alma Mater in tako podpirali mir in razvoj v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Želijo nadaljevati s pobudami in dosežki obstoječih projektov na izobraževalnem in raziskovalnem področju, pri čemer si želijo podpore dobronamernih posameznikov, še posebej pa odgovornih vlad in mednarodnih organizacij.

Poglavitni viri za delovanje Alma Mater so projektna sredstva in šolnine za študij. Materialni pogoji, zlasti prostori za učilnice, laboratorije in druge delovne prostore, knjižnice, informacijska infrastruktura so zagotovljeni s strani Alma Mater.

Nekateri dosežki posameznih raziskovalcev Alma Mater:

Dr. Matjaž Perc: Raziskovalec Alma Mater je dr. Matjaž Perc, dobitnik Zoisove nagrade leta 2009, ki velja za najvišje državno priznanje za dosežke v znanosti in raziskovanju. Od leta 2003 do danes je dr. Matjaž Perc objavil 120 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah z faktorjem vpliva, ki so bila do sedaj citirana več kot 1500 krat (brez upoštevanja avtocitatov). Samo v letu 2010 so bili članki citirani več kot 480 krat (brez upoštevanja avtocitatov), kar je največ med teoretičnimi fiziki v Sloveniji, in kaže na njihovo pomembnost in vpliv. Njegov H-index je 25, z povprečnim letnim prirastkom m=2.5, kar je značilnost le nekaj najbolj uspešnih raziskovalcev. Težišče raziskovalnega dela je na teoretični fiziki s poudarkom na interdisciplinarnosti, predvsem fiziki socioloških sistemov. Po SICRIS je raziskovalno delo točkovano v razdelku A1= 5075.78, kar je ocena najboljših raziskovalcev v Sloveniji. Je tudi uradna kontaktna oseba za fiziko socioloških sistemov v Sloveniji (Deutsche Physikalische Gesellschaft).

Dr. Jurij Toplak: Mednarodni dosežek Alma Mater je projekt raziskovanja: »Volilna pravica invalidov«, ki v resnici posega na področje uveljavljanja demokratičnih pravic oseb z posebnimi potrebami, posebej tudi slepih za kar ima Alma Mater potrebno tehnologijo, vključno z tiskalnikom  za Breilovo pisavo. Koordinirajo in zavzema vidne položaje v mednarodnih organizacijah za politične vede.

Dr. Irena Šumi:  Projekt Slovenski Judje na Štajerskem in v Prekmurju: preživetje, spomin in revitalizacija, ima poleg zgodovinskega širši uporabni značaj pri obravnavi sodobnih, medkulturnih vprašanj v Prekmurju in širše. Raziskovalni rezultati so narekovali formiranje mednarodne skupine za razvoj novega magistrskega študija Mass chatastrophy and holocavst, ki so ga po mednarodni konvenciji dolžne razviti in izvajati vse države.

Dr. Nataša Toplak: Projekti na področju mikrobiologije  in sodobnih biotehnologij posegajo v najbolj občutljivo področje sodobnega tehnološkega razvoja vključno z genetiko.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

Založniško dejavnost Alma Mater uresničuje s souredništvom dveh mednarodnih revij in sicer revije »Informatology« in »Science, Media and Public Relations«.

Alma Mater je soorganizator mednarodnih konferenc »Science and Technology« (na 18. konferenci junija 2011, je prisostvovalo 150 udeležencev iz 18 držav), s katerimi Alma Mater afirmira strokovno znanstveno delo. Alma Mater je organiziralo izjemno odmevno mednarodno sekcijo – socialna gerontologija - medgeneracisko komuniciranje.

Alma Mater je tudi organiziralo znanstveni posvet z mednarodno udeležbo »Odgovornost v fizoterapiji« ter vsebino objavila v posebnem zborniku.

Učitelji Alma Mater so za svoje študente poleg učil v e-obliki izdali tudi samostojne učbenike in znanstvene monografije. 

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA DEJAVNOST

Alma Mater ima dogovore o sodelovanju in servisiranju študentov, učiteljev in raziskovalcev  s številnimi knjižnicami, med drugim Univerzitetno knjižnico Maribor, Mestno knjižnico Marbor, Centralno tehnično knjižnico Ljubljana, Pokrajinsko knjižnico Maribor in drugo. Alma Mater ima sklenjene dogovore o sodelovanju za zadovoljevanje potreb na vseh nivojih – za raziskovalce učitelje in študente, oblikuje pa tudi lastno knjižnico povezano s sistem COBISS. Alma Mater sodeluje z IZUM glede sistema COBISS in vključitve lastne knjižnice Alma Mater v sistem COBISS.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA V FUNKCIJI VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA ter zlasti strokovnega izobraževanja na lokalnem nivoju je izjemno pomembna zaradi uresničevanja lokalnega poslanstva. V dogovorih z največjim izdelovalcem interaktivne tehnologije Smart Tech in največjim integratorjem interaktivne tehnologije Steljes, se Alma Mater vključuje v razvoj izobraževanja s projektom "Informacijska tehnologija za izobraževanje za Podonavje".

 
Trenutno se nahajate: Domov O AMEU-ECM Razvoj Alma Mater